Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
21-09-2023 4 min. Leestijd

In gesprek met Jaap Paans: kwartiermaker van de Regionale Bouwtafel

"Alleen als we de handen ineen slaan kunnen we deze klus klaren"

Eind 2022 startte de Regionale Bouwtafel Drechtsteden in oprichting. Jaap Paans, oud-burgemeester van Alblasserdam, werd aangesteld als kwartiermaker. Benieuwd waar de Bouwtafel zich hard voor maakt en welke concrete acties op de agenda staan? Jaap Paans vertelt je er meer over in dit artikel.


De Bouwtafel is een platform in de regio Drechtsteden waar partijen bij elkaar komen. Gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwers, onderwijsinstellingen, maar ook partijen zoals de twee waterschappen en Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid (RO) en Haaglanden (Flora en Fauna), vormen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van bouwende partijen. De Bouwtafel brengt deze partijen samen en draagt bij aan het versnellen van de woningbouw.


"Praten over individuele projecten of problemen doen we niet. We kijken als Bouwtafel naar thema's op gemeenschappelijk niveau. Welke rode draad zien we en welke partijen kunnen die aanpakken met elkaar? Bijvoorbeeld het toetsen van bepaalde woningtypes. Hoe kan dit sneller en in één keer voor alle Drechtsteden-gemeenten? En wat kunnen we doen aan factoren die versnelling in de weg staan?"

Woon- en werkcarrière voor iedereen

De ambitie voor de regio Drechtsteden is helder, er moeten extra stappen gezet worden om de woningbouwopgave aan te pakken. We willen voor iedereen perspectief op een woon- en werkcarrière. Woningbouw is een belangrijk instrument om meerdere doelen te bereiken. Zo zorgen we met meer inwoners ook voor voldoende draagvlak voor goede voorzieningen (zoals winkels, cultuur en onderwijs) en meer ruimte voor innovatieve bedrijvigheid.


Eind 2022 startte de Regionale Bouwtafel Drechtsteden ‘in oprichting’. Jaap Paans vertelt je er meer over in dit artikel.

Jaap Paans, kwartiermaker van de Bouwtafel


Jaap Paans: "We staan met elkaar voor een grote opgave. Een opgave die we alleen samen kunnen realiseren. Er moeten duizenden nieuwe woningen bijkomen. Woningen waar vraag naar is: van hoge kwaliteit, in het juiste segment en op de goede plek. En woningen die de doorstroming en wooncarrières van inwoners binnen de gemeenten en regio bevorderen of een plek bieden aan huishoudens van buiten de regio. Dit is nodig om onze regio vitaal en toegankelijk te houden en om onze inwoners en bedrijven een duurzaam perspectief te kunnen bieden."Positief en zoeken naar kansen

Er is sprake van een hoge druk op onze woningmarkt en een groot tekort aan betaalbare eengezinswoningen. Ook het maken van een volgende stap naar een ruimere/duurdere/betere woning is moeilijk. Hierdoor stokt de doorstroming in de woningvoorraad. Daarnaast hebben we te maken met verschillende externe factoren, zoals de stikstofproblematiek.

"Natuurlijk zijn er beren op de weg, het economisch tij zit tegen maar we gaan niet negatief doen. We blijven positief, realistisch en zoeken naar kansen. Onze actieagenda laat zien waar we als Bouwtafel op willen doorpakken. De actieagenda is opgesteld met betrokkenheid van veel partijen. Smart Delta Drechtsteden heeft het initiatief genomen, samen met vertegenwoordigers vanuit gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwers en makelaars."

Highlights actieagenda Bouwtafel

In de actieagenda staan onze gezamenlijke ambities en acties. Om een sociaal-economische schaalsprong te maken zijn qua woningbouw een aantal onderdelen van belang: sturen op een evenwichtige demografische en sociaal-economisch sterke bevolkingssamenstelling, een woningaanbod waar iedereen een wooncarrière kan maken en het uitbreiden van het voorzieningenaanbod en versterken van de kwaliteit van de (groene) leefomgeving.

"De Regionale Bouwtafel zet onder andere in op het verhogen van het bouwtempo en 30% extra plancapaciteit. Ook kijken we naar de planprocessen. Hoe kunnen we deze verkorten en scherpere afspraken maken op regionaal niveau. Denk aan capaciteit, financiering en vergunningverlening. We willen een aantrekkelijk aanbod voor midden- en hoge inkomens om de doorstroming in de woningvoorraad te verhogen. Inwoners uit alle inkomensgroepen verdienen een kans op een volgende stap in hun wooncarriere. Zo komt er ruimte voor starters op zoek naar een passende woning. En om de woonlasten te drukken willen we nieuwbouwwoningen energieneutraal en energieleverend maken."

Sluit je je aan bij onze ambities?

Niemand bouwt alleen, het is een samenspel van marktpartijen, woningcorporaties, overheden en de samenleving. We hebben elkaar nodig! Als losse partijen hebben we geen invloed op het hele bouwproces. Juist in een netwerk kunnen we beter aan bepaalde knoppen draaien om woningbouw aan te jagen. Samenwerking is dus essentieel.

Bouwer, corporatie, makelaar, investeerder? Denk je mee én doe je ook graag mee? Ben je in staat bij te dragen? Neem dan contact op met kwartiermaker Jaap Paans via smartdelta@drechtsteden.nl.

Terugblik Regionale Bouwtafel 14 september 2023

Mannen bouwen huis


Tijdens de Bouwtafel van 14 september ging het verdiepend gesprek over de kansen om realisatie van bouwplannen te versnellen, waarvoor al een bestemmingsplan is vastgesteld. De groepsgesprekken leverden verschillende aanknopingspunten en rode draden op waarmee gemeenten en bouwers aan de slag kunnen. De aanwezige deelnemers van de Provincie Zuid-Holland namen een aantal opgaven mee voor hun gesprekken met het Rijk. Zo bepleitten de deelnemers aan deze bouwtafel de wenselijkheid van een lager BTW tarief voor de bouw van goedkopere, betaalbare woningen. Meer weten? Mail je vraag aan smartdelta@drechtsteden.nl.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer nieuws over bouwen en wonen